O projekcie

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze we współpracy z gminą Brzyska-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzyskach zapraszają do wzięcia udziału w projekcie osoby:

  • zamieszkujące gminę Brzyska,
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz.930z późn. zm.),
  • lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930z późn. zm.) i ich rodziny.

 

Uczestnikom oferujemy:

  • określenie ścieżki reintegracji
  • warsztaty rozwoju osobistego
  • grupowe i indywidualne poradnictwo specjalistyczne
  • kurs podstaw obsługi komputera
  • wsparcie finansowe – zasiłki celowe, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe,
  • wsparcie społeczne rodzin w formie life coachingu, terapii psychologicznej i pomocy prawnej wsparcie zawodowe – szkolenia zawodowe oraz 6-ciomiesięczne staże zawodowe.

 

Informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu:

GOPS w Brzyskach z siedzibą: 38-212 Brzyska 11
Tel. 13 44601 03